Voorwaarden

Voorwaarden

Gebruiksovereenkomst - American Hospitality Group, Inc.

Lees deze gebruiksvoorwaarden voordat u naar de website gaat.
Ingangsdatum: Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 12/01/08.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de gebruiksnormen van de American Hospitality Group, Inc. Online Service uiteengezet. Door de website van American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com te gebruiken, gaat u (het 'lid') akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website. We behouden ons het recht voor om op elk moment de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of bij te werken. Wijzigingen worden van kracht onmiddellijk na plaatsing op de website van American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com. Als u de Service blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u de Overeenkomst en de wijzigingen ervan accepteert en accepteert. Behalve zoals bepaald in deze paragraaf, kan deze Overeenkomst niet worden gewijzigd.

Servicebeschrijving
American Hospitality Group, Inc. verstrekt Lid een beschikbare website. Het lid moet zorgen voor (1) alle apparatuur die nodig is voor hun eigen internetverbinding, inclusief computer en modem, en (2) de toegang van leden tot internet, en (3) eventuele vergoedingen betalen voor dergelijke verbindingen.

Afwijzing van garanties.
De site wordt aangeboden door American Hospitality Group, Inc. op een "as is" en op een "zoals beschikbaar" basis. Voor zover toegestaan ​​door toepasselijk recht, geeft American Hospitality Group, Inc. geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot het gebruik of de resultaten van deze website in termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. . American Hospitality Group, Inc. is niet aansprakelijk voor onderbrekingen in het gebruik van deze website. American Hospitality Group, Inc. verwerpt alle garanties met betrekking tot de verstrekte informatie, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, daarom is de bovengenoemde uitsluiting niet van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid
American Hospitality Group, Inc. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, NOCH ENDAT American Hospitality Group, Inc. MET NAME NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN ONTVANGSTEN, OF VERLIES VAN GEBRUIK, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE DIE HIERIN VERVAT IS, OF DEZE SCHADE OOK IN CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGHEID, ONDER STATUUT, IN EIGENDOM, WET OF ANDERSZINS TOT STAND IS, ZELFS ALS American Hospitality Group, INC. IS GEADVISEERD OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN NIET IN VOOR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DUS ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ONTOEREIKEND.

schadeloosstelling
Lid gaat ermee akkoord American Hospitality Group, Inc., zijn ouders, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit Het gebruik van de Service door de Member, de schending van deze Overeenkomst of een inbreuk door het Lid of een andere gebruiker van de Service op de computer van het Lid van intellectuele eigendom of enig ander recht van een persoon of entiteit.

Aanpassingen en onderbreking van de service
American Hospitality Group, Inc. behoudt zich het recht voor de Service aan te passen of te beëindigen met of zonder kennisgeving aan het Lid. American Hospitality Group, Inc. is niet aansprakelijk jegens het Lid of een derde partij indien American Hospitality Group, Inc. zijn recht uitoefent om de Service te wijzigen of te beëindigen. Het lid erkent en aanvaardt dat American Hospitality Group, Inc. geen garantie biedt voor voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze website en dat de werking van onze website kan worden gestoord of nadelig kan worden beïnvloed door tal van factoren of omstandigheden buiten onze macht.

Sites van derden
Onze website kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en worden beheerd door online verkopers en andere derden. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van of de inhoud die zich op of via enige site van een derde bevindt. U moet contact opnemen met de sitebeheerder of webmaster voor sites van derden als u zich zorgen maakt over dergelijke links of de inhoud op dergelijke sites. Uw gebruik van deze sites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van elke site en wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites. We moedigen alle leden aan om het privacybeleid van websites van derden te herzien.

Disclaimer met betrekking tot de nauwkeurigheid van leveranciersinformatie
Productspecificaties en andere informatie zijn door de leveranciers verstrekt of verzameld uit openbare bronnen. Hoewel American Hospitality Group, Inc. alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, kunnen we geen verklaringen of garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie op deze website.

American Hospitality Group, Inc. biedt geen garanties of verklaringen met betrekking tot een product dat door een leverancier wordt aangeboden of aangeboden en u erkent dat het vertrouwen op door een leverancier verstrekte verklaringen en garanties op eigen risico is.

8. Toepasselijke rechtspraak van de rechtbanken van Ohio
Onze website wordt beheerd en aangeboden in de staat Ohio. Als zodanig zijn wij onderworpen aan de wetten van de staat Ohio, en dergelijke wetten zullen deze gebruiksvoorwaarden regelen, zonder gevolg te geven aan de keuze van wettelijke regels. We verklaren niet dat onze website of andere services geschikt, legaal of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Bijgevolg, als u ervoor kiest om onze site te bezoeken, stemt u ermee in dit te doen onder voorbehoud van de interne wetgeving van de staat Ohio.

Naleving van wetten.
Lid veronderstelt alle kennis van toepasselijk recht en is verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke wetten. Lid mag de Service niet gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale, federale of internationale wetten, voorschriften of andere overheidsvereisten. Het lid stemt er verder mee in geen materiaal over te dragen dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen zijn, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet- of regelgeving.

Informatie over auteursrecht en handelsmerken [Optional clause]
Alle inhoud die op deze site is opgenomen of beschikbaar is, inclusief het ontwerp van de site, tekst, afbeeldingen, interfaces en de selectie en arrangementen daarvan, is © 2008 American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com, met alle rechten voorbehouden, of is het eigendom van American Hospitality Group, Inc. en / of derden die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van materialen op de website, inclusief reproductie voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden, wijziging, distributie of replicatie, elke vorm van gegevensextractie of datamining of enige andere commerciële exploitatie van welke aard dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde officier van American Hospitality Group, Inc. is ten strengste verboden. De leden stemmen ermee in dat zij geen robot, spider of ander automatisch apparaat, of handmatig proces zullen gebruiken om onze webpagina's of de inhoud daarin te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde functionaris van American Hospitality Group, Inc.

American Hospitality Group, Inc. ? en www.cambriasuitesakron.com ? zijn gedeponeerde merken van American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com De handelsmerken van American Hospitality Group, Inc. mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet wordt aangeboden door American Hospitality Group, Inc. op een wijze die waarschijnlijk verwarring bij klanten veroorzaakt, of op enige manier die American Hospitality Group, Inc. in diskrediet brengt of in diskrediet brengt.

Alle andere handelsmerken die worden weergegeven op de website van American Hospitality Group, Inc. zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en vormen noch een goedkeuring noch een aanbeveling van die leveranciers. Bovendien is het gebruik van handelsmerken of links naar de websites van leveranciers niet bedoeld om direct of indirect te impliceren dat die leveranciers een band hebben met American Hospitality Group, Inc.

Kennisgeving van geclaimde inbreuk op het auteursrecht
Op grond van artikel 512 (c) van de Copyright Revision Act, zoals bepaald door de Digital Millennium Copyright Act, wijst American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com de volgende persoon aan als agent voor de ontvangst van meldingen van beweerde auteursrechtinbreuk.

Per post
200 Smokerise Drive, Wadsworth, Ohio 44281
Per telefoon: 330-336-6684
Per e-mail: info@americanhg.com

Andere termen
Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen (en enige gedeeltelijk afdwingbare bepaling) onverlet en blijven ze zo veel mogelijk geldig en afdwingbaar. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst en enige andere hierin vermelde overeenkomsten kunnen worden toegewezen door [Insert Name of Company] , naar eigen goeddunken, aan een derde partij in het geval van een fusie of overname. Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst is van toepassing naast en zal niet worden vervangen door enige andere schriftelijke overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw deelname als lid. Deelnemer gaat ermee akkoord dat door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden, het lid instemt met het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijk identificeerbare informatie en andere praktijken die worden beschreven in onze verklaring over het privacybeleid [if applicable] .