Warunki

Warunki

Warunki korzystania z umowy - American Hospitality Group, Inc.

Przeczytaj niniejsze Warunki korzystania z serwisu przed uzyskaniem dostępu do witryny.
Data wejścia w życie: niniejsza umowa użytkowania została ostatnio zaktualizowana w dniu 12/01/08.

Niniejsza Umowa dotycząca warunków świadczenia usług określa standardy korzystania z usługi internetowej American Hospitality Group Inc. Korzystając z witryny American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com, użytkownik ("Użytkownik") wyraża zgodę na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej umowy, natychmiast zaprzestań korzystania z tej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zmiany lub aktualizacji warunków niniejszej umowy w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu zmian stanowi potwierdzenie i akceptację Umowy oraz jej zmiany. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym paragrafie, niniejsza Umowa nie może być zmieniana.

Opis usługi
American Hospitality Group, Inc. zapewnia członkom dostępną stronę internetową. Członek musi zapewnić (1) cały sprzęt niezbędny do własnego połączenia z Internetem, w tym komputer i modem, oraz (2) zapewnić Członkowi dostęp do Internetu i (3) uiścić opłaty związane z takim połączeniem.

Zrzeczenie się gwarancji.
Witryna jest dostarczana przez American Hospitality Group, Inc. na zasadzie "jak jest" i "jak jest dostępna". W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, American Hospitality Group, Inc. nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wykorzystania lub wyników tej strony internetowej pod względem jej poprawności, dokładności, niezawodności lub w inny sposób . American Hospitality Group, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w korzystaniu z tej witryny. American Hospitality Group, Inc. zrzeka się wszelkich gwarancji dotyczących dostarczonych informacji, w tym dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie domniemanych gwarancji, w związku z czym powyższe wykluczenie nie ma zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności
American Hospitality Group, Inc. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, A W SZCZEGÓLNOŚCI American Hospitality Group, Inc. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE LUB UBOCZNE, ANI ZA SZKODY UTRATY ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, LUB UTRATĘ UŻYTKOWANIA, WYNIKAJĄCA Z LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ LUB INFORMACJAMI ZAWARTYMI W NIMI, TAKIE SZKODY POWSTAŁE W KONTRAKCIE, ZANIEDBANIU, TORACH, NA MOCY STATUTU, W KAPITALE WŁASNYM, NA PRAWU LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI American Hospitality Group, ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, DLATEGO NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ NIE DOTYCZY.

Odszkodowanie
Członek zgadza się zabezpieczyć i zatrzymać American Hospitality Group, Inc., jej rodziców, spółki zależne, stowarzyszone, urzędników i pracowników, nieszkodliwych z jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i kosztów, poniesionych przez osoby trzecie z powodu lub wynikających z Korzystanie przez Członka z Usługi, naruszenie niniejszej Umowy lub naruszenie przez Członka lub innego użytkownika Usługi przy użyciu komputera Członka jakiejkolwiek własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Modyfikacje i przerwanie usługi
American Hospitality Group, Inc. zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi z powiadomieniem lub bez powiadomienia Członka. American Hospitality Group, Inc. nie ponosi odpowiedzialności wobec Członka lub osób trzecich, jeśli American Hospitality Group, Inc. skorzysta z prawa do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że American Hospitality Group, Inc. nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do naszej strony internetowej, a działanie naszej witryny może być zakłócane lub niekorzystnie wpływać na wiele czynników lub okoliczności pozostających poza naszą kontrolą.

Witryny innych firm
Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które są własnością i są obsługiwane przez sprzedawców internetowych i inne strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność lub treść znajdującą się na lub za pośrednictwem jakiejkolwiek strony trzeciej. Powinieneś skontaktować się z administratorem strony lub webmasterem tych witryn stron trzecich, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące takich linków lub treści umieszczonych na takich stronach. Korzystanie z tych witryn podmiotów zewnętrznych podlega warunkom użytkowania i polityce prywatności każdej witryny, a my nie ponosimy w nich odpowiedzialności. Zachęcamy wszystkich Członków do przeglądu wspomnianych polityk prywatności stron osób trzecich.

Zastrzeżenie dotyczące dokładności informacji o dostawcy
Specyfikacje produktów i inne informacje zostały dostarczone przez sprzedawców lub zebrane z publicznie dostępnych źródeł. Podczas gdy American Hospitality Group, Inc. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były dokładne, nie możemy składać żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności lub wiarygodności informacji podanych na tej stronie.

American Hospitality Group, Inc. nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakiegokolwiek produktu dostarczonego lub oferowanego przez jakiegokolwiek Dostawcę, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie poleganie na oświadczeniach i zapewnieniach udzielonych przez dowolnego sprzedawcę odbywa się na własne ryzyko.

8. Właściwość jurysdykcji sądów w Ohio
Nasza strona internetowa jest obsługiwana i świadczona w stanie Ohio. W związku z tym podlegamy prawu stanu Ohio, a takie przepisy będą regulować niniejsze Warunki użytkowania, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek przepisów prawa. Nie oświadczamy, że nasza strona internetowa lub inne usługi są odpowiednie, legalne lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. W związku z tym, jeśli zdecydujesz się na dostęp do naszej strony, zgadzasz się na to z zastrzeżeniem wewnętrznych przepisów stanu Ohio.

Zgodność z prawem.
Członek przyjmuje całą wiedzę o obowiązującym prawie i jest odpowiedzialny za przestrzeganie takich przepisów. Członek nie może korzystać z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawa, przepisy federalne lub międzynarodowe, przepisy lub inne wymogi rządowe. Ponadto zgadza się nie przekazywać żadnych materiałów, które zachęcają do postępowania, które może stanowić przestępstwo, powodują odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszają obowiązujące lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych [Optional clause]
Wszystkie treści zawarte lub dostępne na tej stronie, w tym projekt strony, tekst, grafika, interfejsy oraz ich wybór i aranżacje są © 2008 American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com, z wszystkimi zastrzeżonymi prawami, lub jest własnością American Hospitality Group, Inc. i / lub stron trzecich chronionych prawami własności intelektualnej. Wszelkie wykorzystanie materiałów na stronie internetowej, w tym powielanie w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikacja, dystrybucja lub replikacja, jakakolwiek forma ekstrakcji danych lub eksploracji danych, lub innego komercyjnego wykorzystania jakiegokolwiek rodzaju, bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego urzędnika American Hospitality Group, Inc. jest surowo zabronione. Członkowie zgadzają się, że nie będą używać żadnego robota, pająka ani innego automatycznego urządzenia lub procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania naszych stron internetowych lub zawartych w nich treści bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela American Hospitality Group, Inc.

American Hospitality Group, Inc. ™ i www.cambriasuitesakron.com ™ są zastrzeżonymi znakami American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com Amerykańskie znaki towarowe American Hospitality Group, Inc. nie mogą być używane w związku z żadnym produktem lub usługą Firma American Hospitality Group, Inc. nie zapewnia tego w żaden sposób, który mógłby spowodować zamieszanie wśród klientów lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub podważający zasady American Hospitality Group, Inc.

Wszystkie inne znaki towarowe wyświetlane na stronie internetowej American Hospitality Group, Inc. są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli i nie stanowią rekomendacji ani rekomendacji tych Sprzedawców. Ponadto takie wykorzystanie znaków towarowych lub linków do stron internetowych Sprzedawców nie ma na celu sugerować, bezpośrednio lub pośrednio, że ci Sprzedawcy popierają lub mają jakiekolwiek powiązania z American Hospitality Group, Inc.

Powiadomienie o rzekomym naruszeniu praw autorskich
Zgodnie z sekcją 512 (c) ustawy o zmianie praw autorskich, zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com wyznacza następującą osobę jako swojego przedstawiciela do otrzymywania powiadomień o rzekomym naruszeniu praw autorskich.

Pocztą
200 Smokerise Drive, Wadsworth, Ohio 44281
Telefonicznie: 330-336-6684
Przez e-mail: info@americanhg.com

Inne warunki
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy o warunkach użytkowania będzie niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia (i postanowienia częściowo wykonalne) i pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym możliwym zakresie. Wyrażasz zgodę na to, że niniejsza Umowa użytkowania oraz wszelkie inne umowy, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być przypisane przez [Insert Name of Company] HP pod warunkiem, według własnego uznania, osobie trzeciej w przypadku fuzji lub przejęcia. Niniejsza Umowa z Warunkami Użytkowania ma zastosowanie i nie może być zastąpiona żadną inną pisemną umową między nami dotyczącą Twojego uczestnictwa jako Członka. Użytkownik zgadza się, że akceptując niniejszą Umowę, Członek wyraża zgodę na wykorzystanie i ujawnienie swoich danych osobowych oraz innych praktyk opisanych w naszym Oświadczeniu o Polityce Prywatności [if applicable] .