Quà t?ng Member Choice Privilege

Cambria độc quyền!

Các Thành Viên Lựa Chọn Ưu Tiên nhận được Giữ Cambri Cambria tại Check-In để nhận được đồ uống miễn phí và 250 điểm thưởng khi đặt một mức giá đủ điều kiện.

Đưa coaster tại Social Circle để đổi lấy một (1) thức uống miễn phí mỗi lần lưu lại từ lựa chọn sau:

1. Đồ uống không cồn

2. Cocktail chữ ký

3. Rượu vang bằng thủy tinh

4. Bất kỳ loại bia nào

Hoặc Chọn:

250 điểm thưởng

Tự động gửi vào tài khoản Choice Privilage Member của bạn trong vòng ba (3) tuần. Phải đặt một mức giá đủ điều kiện.