Điều kiện

?i?u ki?n

Thỏa thuận về Sử dụng Điều khoản - American Hospitality Group, Inc.

Đọc Điều khoản Sử dụng Thoả thuận này trước khi Truy cập Website.
Ngày hiệu lực: Điều khoản Sử dụng này được cập nhật vào ngày 12/01/08.

Thỏa thuận về Sử dụng Điều này đưa ra các tiêu chuẩn về việc sử dụng Dịch vụ Trực tuyến của Khách sạn Hoa Kỳ, Inc. Bằng cách sử dụng trang web American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com bạn ("Thành viên") đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này, bạn nên ngừng ngay việc sử dụng trang web này. Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi, thay đổi, hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này mà không cần thông báo trước. Sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tại trang web của American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi được đưa ra là một sự thừa nhận và chấp nhận Hợp đồng và các sửa đổi của nó. Trừ khi được quy định tại khoản này, Thỏa thuận này có thể không được sửa đổi.

Mô tả Dịch vụ
American Hospitality Group, Inc. đang cung cấp cho Thành viên một trang web có sẵn. Thành viên phải cung cấp (1) tất cả các thiết bị cần thiết cho kết nối Internet của mình, bao gồm máy tính và modem và (2) cung cấp cho thành viên của truy cập Internet, và (3) trả bất kỳ lệ phí liên quan đến kết nối như vậy.

Từ chối bảo hành.
Trang web được cung cấp bởi American Hospitality Group, Inc. trên cơ sở "như hiện tại" và trên cơ sở "sẵn có". Trong phạm vi rộng nhất được luật pháp hiện hành cho phép, American Hospitality Group không đưa ra các tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về việc sử dụng hoặc kết quả của trang web này về tính chính xác, đáng tin cậy, . American Hospitality Group, Inc. sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc sử dụng trang web này. American Hospitality Group, Inc. khước từ mọi bảo đảm liên quan đến thông tin được cung cấp, bao gồm bảo đảm ngụ ý về khả năng bán và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, do đó việc loại trừ ở trên là không thể áp dụng.

Trách nhiệm hữu hạn
American Hospitality Group, Inc. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC THIỆT HẠI KHÔNG, VÀ TRONG MỤC ĐÍCH KHÁCH SẠN HO AmericanC KHÁCH SẠN HO AmericanC S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI Đ SPECC BIỆT, GIÁN TIẾP, NG CONU NHIÊN HO ORC NH INCNG THIỆT HẠI CHO MẤT MẤT LỢI NHUẬN, HO ORC MẤT MÁT DÙNG S US DỤNG, PHÁT SINH HO ORC HO ORC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY HO ORC THÔNG TIN CÓ THỂ TRONG CNTT, CÁC THIỆT HẠI CÓ THỂ LÀM HẠI HỢP ĐỒNG, TỐT ĐỐI, L TI, THEO ĐIỀU KIỆN, TRONG KHOẢN PHÍ, LUẬT PHÁP, HO ORC KHÁC, NGAY CẢ KHI American Hospitality Group, Inc. ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG TỐT CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. MỘT SỐ THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HO ORC LOẠI TR OF TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NG INCU NHIÊN HO ORC DO THIỆT HẠI, Do đó một số giới hạn ở trên là không hợp lệ.

Sự bồi thường
Thành viên đồng ý bồi thường và giữ American Hospitality Group, Inc., cha mẹ, các công ty con, chi nhánh, viên chức và nhân viên, không có hại gì cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý và chi phí do bên thứ ba thực hiện do hoặc phát sinh từ Việc sử dụng Dịch vụ của thành viên, vi phạm Thỏa thuận này, hoặc vi phạm bởi Thành viên, hoặc người dùng khác của Dịch vụ bằng máy vi tính của Thành viên, về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Sửa đổi và gián đoạn dịch vụ
American Hospitality Group, Inc. có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ với hoặc không có thông báo cho Thành viên. American Hospitality Group, Inc. sẽ không chịu trách nhiệm đối với Thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu American Hospitality Group, Inc. thực hiện quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ. Thành viên thừa nhận và chấp nhận rằng American Hospitality Group, Inc. không bảo đảm tiếp cận liên tục, không gián đoạn hoặc an toàn cho trang web của chúng tôi và hoạt động của trang web của chúng tôi có thể bị can thiệp hoặc ảnh hưởng xấu bởi nhiều yếu tố hoặc hoàn cảnh bên ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.

Trang của bên thứ ba
Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác trên Internet do các thương gia trực tuyến và các bên thứ ba khác sở hữu và điều hành. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự có sẵn, hoặc nội dung nằm trên hoặc thông qua, bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bạn nên liên hệ với quản trị viên trang web hoặc quản trị trang web cho các trang web của bên thứ ba nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào liên quan đến liên kết hoặc nội dung trên các trang web đó. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các chính sách bảo mật của mỗi trang và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc đó. Chúng tôi khuyến khích tất cả các Thành viên xem lại chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba.

Disclaimer Về Độ chính xác của Thông tin Nhà cung cấp
Thông tin về sản phẩm và các thông tin khác đã được cung cấp bởi các Nhà cung cấp hoặc được thu thập từ các nguồn công khai. Mặc dù American Hospitality Group, Inc. nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không thể đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm về độ chính xác và độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web này.

American Hospitality Group không bảo đảm hoặc đại diện cho bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp hoặc cung cấp bởi bất kỳ Nhà cung cấp nào và bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự tin cậy nào vào các đại diện và bảo đảm do bất kỳ Nhà cung cấp nào cung cấp sẽ phải chịu rủi ro của bạn.

8. Thẩm quyền xét xử của Toà án Ohio
Trang web của chúng tôi được vận hành và cung cấp ở bang Ohio. Do đó, chúng tôi phải tuân theo luật pháp của Bang Ohio, và các luật này sẽ điều chỉnh Điều khoản Sử dụng này mà không ảnh hưởng đến bất kỳ sự lựa chọn nào của luật pháp. Chúng tôi không tuyên bố rằng trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác là phù hợp, hợp pháp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Theo đó, nếu bạn chọn để truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn đồng ý làm theo luật pháp nội bộ của Bang Ohio.

Tuân thủ pháp luật.
Thành viên giả định tất cả các kiến ​​thức về luật áp dụng và chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật nào như vậy. Thành viên không thể sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm các luật, quy định hiện hành của liên bang, quốc tế, hoặc quốc tế hoặc các yêu cầu khác của chính phủ. Thành viên khác đồng ý không truyền tải bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi có thể tạo thành hành vi vi phạm hình sự, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm các điều luật hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia, quốc gia hoặc quốc tế.

Thông tin về Bản quyền và Nhãn hiệu [Optional clause]
Tất cả nội dung bao gồm hoặc có sẵn trên trang này, bao gồm thiết kế trang web, văn bản, đồ hoạ, giao diện, và lựa chọn và sắp xếp của nó là © 2008 American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com, với tất cả các quyền được bảo lưu, hoặc là tài sản của American Hospitality Group, Inc. và / hoặc bên thứ ba được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Bất kỳ việc sử dụng các tài liệu trên trang web, kể cả sao chép cho các mục đích khác ngoài những điều đã nêu ở trên, sửa đổi, phân phối, hoặc sao chép, bất kỳ hình thức khai thác dữ liệu hoặc khai thác dữ liệu, hoặc khai thác thương mại khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của một sĩ quan có thẩm quyền của American Hospitality Group, Inc. bị nghiêm cấm. Các Thành viên đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng bất kỳ robot, thiết bị tự động hoặc thiết bị tự động khác, hoặc quá trình thủ công để giám sát hoặc sao chép các trang web của chúng tôi hoặc nội dung trong đó mà không có sự cho phép bằng văn bản của một nhân viên có thẩm quyền của American Hospitality Group, Inc.

American Hospitality Group, Inc. ™ và www.cambriasuitesakron.com ™ là các nhãn hiệu độc quyền của American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com Các nhãn hiệu của American Hospitality Group, Inc. không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không được cung cấp bởi American Hospitality Group, Inc., dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây nhầm lẫn giữa các khách hàng hoặc bằng bất kỳ cách nào làm mất uy tín hoặc làm mất uy tín của American Hospitality Group, Inc.

Tất cả thương hiệu khác được hiển thị trên trang web của American Hospitality Group, Inc. là các thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và không phải là một sự xác nhận hay khuyến cáo của những Nhà cung cấp này. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu hoặc liên kết tới các trang web của Nhà cung cấp không nhằm ngụ ý trực tiếp hoặc gián tiếp rằng các Nhà cung cấp này xác nhận hoặc có liên hệ với American Hospitality Group, Inc.

Thông báo về Bản quyền bị khiếu nại
Theo Mục 512 (c) của Đạo luật sửa đổi bản quyền, được ban hành thông qua Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ, American Hospitality Group, Inc. / www.cambriasuitesakron.com chỉ định cá nhân sau đây làm đại lý nhận các thông báo về vi phạm bản quyền được yêu cầu.

Bằng thư từ
200 Lái xông khói, Wadsworth, Ohio 44281
Bằng điện thoại: 330-336-6684
Bằng Email: info@americanhg.com

Các điều khoản khác
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thoả thuận Sử dụng Điều khoản này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào, các quy định khác (và bất kỳ điều khoản có thể thực hiện được một phần nào) sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ vẫn có hiệu lực và có hiệu lực đến mức tối đa. Bạn đồng ý rằng Điều khoản Sử dụng Hợp đồng và bất kỳ thỏa thuận khác được dẫn chiếu ở đây có thể được chỉ định bởi [Insert Name of Company] , theo ý riêng của chúng tôi, cho bên thứ ba trong trường hợp sáp nhập hoặc mua lại. Điều khoản Sử dụng Hợp đồng này sẽ được áp dụng ngoài và sẽ không bị thay thế bởi bất kỳ văn bản thỏa thuận khác giữa chúng tôi liên quan đến sự tham gia của Bạn với tư cách là Thành viên. Thành viên đồng ý rằng bằng cách chấp nhận Thỏa thuận về Sử dụng Điều này, Thành viên đồng ý sử dụng và tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân của họ và các cách thức khác được mô tả trong Tuyên bố Chính sách Riêng tư của chúng tôi [if applicable] .